Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Oferta MCK

Regulamin umieszczania ogłoszeń i reklam na słupach ogłoszeniowo – reklamowych na terenie miasta Leżajska

1.Administratorem słupów i tablic ogłoszeniowych oraz tablic ogłoszeń drobnych będących własnością Gminy Miasto Leżajsk jest Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (MCK). 2.MCK jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do umieszczania reklam i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowo – reklamowych. 3.Słupy ogłoszeniowo – reklamowe są oznaczone informacją o administratorze wraz z danymi kontaktowymi i wskazaniem punktu przyjęć ogłoszeń. 4.Wszelkie materiały informacyjne mogą być umieszczane na słupach ogłoszeniowo – reklamowych wyłącznie odpłatnie za zgodą administratora. 5.Wysokość opłat za wywieszanie materiałów informacyjnych na słupach i tablicach reguluje cennik, stanowiący załącznik do regulaminu, dostępny w siedzibie administratora i punkcie przyjęć oraz na stronie internetowej MCK. 6.O miejscu plakatowania ogłoszeń i reklam na słupie ogłoszeniowym, decyduje kolejność przyjęcia przez administratora. 7.Jednostki gminne i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Miasto Leżajsk, wpłacają jednorazowo ryczałt w wysokości – 10 zł + VAT, za każdy reklamowy temat niezależnie od ilości słupów. 8.Wszelkie materiały informacyjne przeznaczone do umieszczenia na słupach ogłoszeniowo- reklamowych powinny być złożone w siedzibie MCK, ul. Mickiewicza 65, w dni powszednie w godzinach 8.00 – 15.00. Nie przyjmuje się zleceń telefonicznych. 9.Materiały zostaną umieszczone na słupach po wniesieniu opłaty w kasie MCK lub w uzasadnionych wypadkach po jej wpłacie na rachunek bankowy MCK, nie później jednak niż 3 dni przed ustalona datą wywieszania materiałów. Po wniesieniu opłaty zostaną one umieszczone na słupach ogłoszeniowo – reklamowych w ciągu 24 godzin. 10.MCK przysługuje prawo odmowy wykonania usługi w przypadku uzasadnionego przypuszczenia naruszenia dóbr osobistychw treści informacyjnej lub graficznej reklamy lub ogłoszenia. 11.W przypadku zerwania lub uszkodzenia materiału powierzonego, administrator uzupełni braki materiałami powierzonymi przez zleceniodawcę najpóźniej w następnym dniu po ich dostarczeniu do biura administratora. 12.Administrujący słupami ogłoszeniowo – reklamowymi może odmówić wywieszania ogłoszeń w przypadku braku miejsca reklamowego lub innej niemożności wykonania usługi. 13.MCK nie ponosi odpowiedzialności za treść, za dopisywanie treści lub informacji przez osoby trzecie oraz za stan reklam i ogłoszeń (uszkodzenie, niszczenie, zaklejanie, zrywanie, malowanie, rysowanie, itp.) wywieszonych materiałów. 14.Każdy materiał wywieszony za zgodą MCK powinien posiadać znak logo Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, usytuowany na widocznym miejscu – z wyłączeniem kampanii wyborczej. 15.Umieszczanie na tablicach ogłoszeń drobnych informacji oraz ogłoszeń o charakterze niekomercyjnym jest bezpłatne bez względu na czas ekspozycji. 16.Samowolne wywieszanie materiałów informacyjnych bez zgody administratora jest zabronione. 17.W przypadku bezumownego korzystania ze słupów ogłoszeniowo – reklamowych (samowolne naklejanie plakatów, ogłoszeń i reklam) administrator słupów ma prawo bez poinformowania właściciela materiału reklamowego do jego natychmiastowego usunięcia. 18.W przypadku zniszczenia ekspozycji, administrator będzie dochodził odszkodowania na zasadach ogólnych.