Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Oferta MCK

Regulamin umieszczania ogłoszeń i reklam
na słupach ogłoszeniowo – reklamowych
na terenie miasta Leżajska

1.Administratorem słupów i tablic ogłoszeniowych oraz tablic ogłoszeń drobnych będących własnością Gminy Miasto Leżajsk jest Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (MCK).

2.MCK jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do umieszczania reklam i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowo – reklamowych.

3.Słupy ogłoszeniowo – reklamowe są oznaczone informacją
o administratorze wraz z danymi kontaktowymi i wskazaniem punktu przyjęć ogłoszeń.

4.Wszelkie materiały informacyjne mogą być umieszczane na słupach ogłoszeniowo – reklamowych wyłącznie odpłatnie za zgodą administratora.

5.Wysokość opłat za wywieszanie materiałów informacyjnych na słupach
i tablicach reguluje cennik, stanowiący załącznik do regulaminu, dostępny w siedzibie administratora i punkcie przyjęć oraz na stronie internetowej MCK.

6.O miejscu plakatowania ogłoszeń i reklam na słupie ogłoszeniowym, decyduje kolejność przyjęcia przez administratora.

7.Jednostki gminne i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Miasto Leżajsk, wpłacają jednorazowo ryczałt w wysokości – 10 zł + VAT, za każdy reklamowy temat niezależnie od ilości słupów.

8.Wszelkie materiały informacyjne przeznaczone do umieszczenia na słupach ogłoszeniowo- reklamowych powinny być złożone w siedzibie MCK, ul. Mickiewicza 65, w dni powszednie w godzinach 8.00 – 15.00. Nie przyjmuje się zleceń telefonicznych.

9.Materiały zostaną umieszczone na słupach po wniesieniu opłaty w kasie MCK lub w uzasadnionych wypadkach po jej wpłacie na rachunek bankowy MCK, nie później jednak niż 3 dni przed ustalona datą wywieszania materiałów. Po wniesieniu opłaty zostaną one umieszczone na słupach ogłoszeniowo – reklamowych w ciągu 24 godzin.

10.MCK przysługuje prawo odmowy wykonania usługi w przypadku uzasadnionego przypuszczenia naruszenia dóbr osobistychw treści informacyjnej lub graficznej reklamy lub ogłoszenia.

11.W przypadku zerwania lub uszkodzenia materiału powierzonego, administrator uzupełni braki materiałami powierzonymi przez zleceniodawcę najpóźniej w następnym dniu po ich dostarczeniu do biura administratora.

12.Administrujący słupami ogłoszeniowo – reklamowymi może odmówić wywieszania ogłoszeń w przypadku braku miejsca reklamowego lub innej niemożności wykonania usługi.

13.MCK nie ponosi odpowiedzialności za treść, za dopisywanie treści lub informacji przez osoby trzecie oraz za stan reklam i ogłoszeń (uszkodzenie, niszczenie, zaklejanie, zrywanie, malowanie, rysowanie, itp.) wywieszonych materiałów.

14.Każdy materiał wywieszony za zgodą MCK powinien posiadać znak logo Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, usytuowany na widocznym miejscu – z wyłączeniem kampanii wyborczej.

15.Umieszczanie na tablicach ogłoszeń drobnych informacji oraz ogłoszeń o charakterze niekomercyjnym jest bezpłatne bez względu na czas ekspozycji.

16.Samowolne wywieszanie materiałów informacyjnych bez zgody administratora jest zabronione.

17.W przypadku bezumownego korzystania ze słupów ogłoszeniowo – reklamowych (samowolne naklejanie plakatów, ogłoszeń i reklam) administrator słupów ma prawo bez poinformowania właściciela materiału reklamowego do jego natychmiastowego usunięcia.

18.W przypadku zniszczenia ekspozycji, administrator będzie dochodził odszkodowania na zasadach ogólnych.