Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z zajęć

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku organizuje zajęcia artystyczne, adresowane do mieszkańców ziemi leżajskiej. Prowadzi działalność kulturalną w zakresie wychowania, edukacji, rozwoju i promocji amatorskiego ruchu artystycznego oraz upowszechniania kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

§1

Zapisy na zajęcia
1. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa, spełniające kryteria wiekowe i warunki regulaminu. W przypadku małoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców.
2. Zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych, których liczebność określa instruktor.
3. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej MCK www.kultura.lezajsk.pl, tablicy ogłoszeń w budynku MCK, w materiałach promocyjnych Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, a także udzielana jest telefonicznie – tel. 17 785 11 34

§2

Warunki udziału w zajęciach
1. Uczestnik lub opiekun zobowiązany jest złożeniu podpisanego oświadczenia dotyczącego udziału w zajęciach, zapoznania się z regulaminem zajęć oraz przetwarzania danych osobowych.
2. Uczestnik zajęć, zobowiązany jest do uiszczenia należności za korzystanie z zajęć wg cennika ( załącznik do regulaminu – Odpłatność za zajęcia)
3. W imieniu uczestników małoletnich sprawy odpłatności za zajęcia, a także inne sprawy organizacyjne regulują rodzice lub prawni opiekunowie.
4. Rodzic lub opiekun prawny przed decyzją zapisania dziecka na zajęcia jest zobowiązany poinformować instruktora o stanie zdrowia dziecka i ewentualnych przeciwwskazaniach zdrowotnych.
5. Płatność za udział w zajęciach należy dokonać w kasie MCK przed rozpoczęciem udziału w zajęciach.
6. Po uregulowaniu odpłatności uczestnik otrzyma karnet umożliwiający udział w zajęciach, zapewniający opiekę merytoryczną instruktora.
7. Karnet należy okazywać instruktorowi przed zajęciami.
7. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.
8. Instruktor odpowiada za dziecko tylko w trakcie zajęć.
9. Przy wcześniejszej rezygnacji z zajęć opłata nie jest zwracana.
10. Uczestnik, który nie wniósł należytej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach.
11. Pisemną zgodę na zwolnienie z opłaty wydaje każdorazowo Dyrektor MCK.
12. Z opłaty za zajęcia zwolnieni są pracownicy i ich dzieci z wyłączeniem kursów tańca, warsztatów oraz klubów językowych.
13. Warunkiem uczestnictwa w niektórych zajęciach jest zapewnienie przez uczestnika własnych materiałów.

§3

Zasady zachowania i bezpieczeństwa
1. Rodzice lub prawni opiekunowie odpowiadają za zachowanie oraz przestrzeganie przepisów BHP przez uczestnika przed i po zajęciach.
2. Uczestnicy, którzy nie przestrzegają przepisów porządkowych oraz BHP, zostają automatycznie skreśleni z listy uczestników.
3. Rodzic lub prawni opiekunowie pokrywają koszty związane z uszkodzeniem mienia MCK w Leżajsku przez uczestnika zajęć.

§4

Prawa autorskie
1. Uczestnik lub opiekun prawny małoletniego uczestnika zajęć wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie powstałych dzieł artystycznych oraz materiałów wykonanych w czasie zajęć w następujących polach eksploatacji:
• na stronie internetowej MCK w Leżajsku
• w folderach reklamowych, plakatach, ulotkach, kalendarzach, gadżetach oraz mediach promujących działalność MCK
2. Powstałe w MCK dzieła artystyczne są własnością Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

§5

W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

§6

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015 roku

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu wewnętrznego Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

 

Cennik zajęć

Grupa Rytmiczna „Koralik” 20zł/osoba/miesiąc
Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Hajduczki” 20zł/osoba/miesiąc
Zespół Taneczno-Estradowy „Fajne Gienki” 20zł/osoba/miesiąc
Zespół Taneczny „Szept” 20zł/osoba/miesiąc
Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa” 20zł/osoba/miesiąc
Formacja Tańca SHOW DANCE 20zł/osoba/ miesiąc
Zespół Tańca Towarzyskiego „Twist” 20zł/osoba/miesiąc
Kurs tańca dla dorosłych 85zł/osoba/za 15 godzin kursu
Kurs tańca regionalnego 40zł /para/ za miesiąc
25zł/osoba / za miesiąc
Zajęcia taneczno-ruchowe dla pań 55zł/osoba za miesiąc
9zł za zajęcia
Zespół Pieśni i Tańca „San” 20zł/osoba/miesiąc
Grupa Wokalna „Meritum” 20zł/osoba/miesiąc
Grupa teatralna dla dzieci „Awantura” 20zł/osoba/miesiąc
Klub Leżajskich Poetów „Na Marginesie” bez opłat
Pracownia Plastyczna „Barwa” 20zł/osoba/miesiąc
Kółko Plastyczne „Fantazja” 20zł/osoba/miesiąc
Warsztaty ceramiczne dla dzieci i  młodzieży 20zł /osoba/miesiąc
Klub Nordic Walking „Włóczykije” 5 zł /osoba/miesiąc
Klub Seniora 10zł/osoba/miesiąc
Klub szachowy 20zł/osoba/miesiąc
Klub języka angielskiego dla przedszkolaków 25zł/osoba/ za miesiąc
Klub języka angielskiego dla szkół podstawowych 50zł/osoba/ za miesiąc
Klub języka angielskiego  dla seniorów 55zł/osoba/ za miesiąc
Klub języka japońskiego 120zł/osoba/za miesiąc
Klub języka niemieckiego 60zł/osoba/miesiąc
Grupa Leżajski Breaking 20zł/osoba/miesiąc
Kapela ZPiT „San” bez opłat
Grupa Teatralna „Baratario” bez opłat
Grupa zaawansowana Leżajski Breaking bez opłat

 

W przypadku klubu językowych odpłatność za zajęcia ustalona jest przy grupie liczącej 11 osób, poniżej grupa dopłaca do minimum.